Potilasasiakirjojen pyynnöt

Potilastiedot ovat salassapidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 § ”Potilaslaki”) terveydenhuollon ammattihenkilöillä sekä muulla henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon. Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan potilaan hoidon järjestämisessä, toteutumisessa ja seurannassa syntyneitä potilaskertomus-, tutkimus- ja muita potilastietoja.
 
Tutustu myös tietosuojaselosteisiin.

Potilasasiakirjapyyntö

Mikäli tarvitset potilastietojasi (laboratoriotutkimustuloksia, lääkärin lausuntoja tai hoitokertomuksia) jatkohoitoa tai muuta käyttötarkoitusta varten, täytä oheinen Potilasasiakirjapyyntö ja toimita se siihen Terveystalon toimipaikkaan, jossa olet asioinut tai joka on sinua lähinnä. Tiedot voidaan hakea toimipaikan asiakaspalvelupisteestä sovittuna aikana tai vaihtoehtoisesti ne voidaan toimittaa postitse.
 
Kerro pyynnössä kenen lääkärin hoitoon liittyviä tietoja tarvitset, vaihtoehtoisesti voit pyytää tietoja tarvittavalta ajanjaksolta tai kohdistaa pyynnön sinulle tehtyihin tutkimuksiin (esim. röntgenlausunto).

Potilastietojen tarkastuspyyntö

Sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus tarkastaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu terveydenhuollon rekisteriin ja mihin tietojasi on luovutettu.
 
Sinulla on mahdollista tutustua omiin tietoihisi Terveystalon Oma terveys -palvelun kautta. Palvelu kattaa sinun ilmoittamat henkilötiedot sekä tärkeimmät terveysteesi liittyvät tiedot.
 
Voit myös tehdä henkilötietoja koskevan tarkastuspyynnön kirjallisesti siihen Terveystalon toimipaikkaan, missä olet asioinut. Pyynnön käsittelee toimipaikan vastaava lääkäri tai sinua hoitanut terveydenhuollon ammattihenkilö.
 
Toimipaikassa sinulle tarjotaan tilaisuus tutustua potilasasiakirjoihinsa tai annetaan tiedot kirjallisesti. Henkilöllisyytesi tarkistetaan ennen tietojen antamista ja tarvittaessa varataan aika henkilökohtaiselle käynnille tietojen läpikäymiseksi.
 
Tarkastusoikeus voidaan evätä vain, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun oikeuksille. Tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan todistus, jossa on kerrottu miten päätöksestä voi valittaa.
 
Sinulla on oikeus saada tarkastaa henkilötietosi maksutta, mikäli pyydät tietoja toistuvasti, niin silloin tarkastusoikeudesta voidaan laskuttaa sen aiheuttamat kustannukset.

Potilastietojen korjaaminen

Sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus vaatia, sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistaan ja puutteelliset henkilötiedot täydennetään.
 
Jos haluat henkilö- ja potilastietosi korjattavaksi niin tee potilastietojen oikaisuvaatimus siihen Terveystalon toimipaikkaan, missä olet asioinut. Pyynnön käsittelee sinua hoitanut terveydenhuollon ammattihenkilö ja toimipaikan vastaava lääkäri.
 
Jos sinua hoitanut lääkäri, hammaslääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen katsoo, että tiedot eivät ole, esittämistäsi näkemyksistä huolimatta, käsittelyn tarkoituksen kannalta epätarkkoja tai virheellisiä, ei tietoja voida korjata. Potilastietoja ei voida myöskään korjata, jos niiden korjaaminen on vastoin Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta. Mikäli oikaisuvaatimusta ei hyväksytä, niin annamme siitä sinulle todistuksen perusteluineen. Sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Lokitietojen selvityspyyntö

Mikäli epäilet potilastietojesi väärinkäyttöä, voit tehdä lokitietojen selvityspyynnön toimipaikoista saatavalla lomakkeella. Suhtaudumme vakavasti väärinkäytösepäilyihin ja sen takia toivomme, että perustelet pyynnön mahdollisimman yksityiskohtaisesti.
 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18§ rajoittaa lokitietojen saannin kahteen vuoteen, ellei siihen ole erityistä syytä. Lokitietoja ei saa käyttää tai luovuttaa edelleen muuhun tarkoitukseen.
 
Lokitiedot toimitetaan sinulle maksutta pyytämältäsi ajanjaksolta. Mikäli pyydät lokitietoja uudelleen samalta ajanjaksolta, voidaan sinua laskuttaa siitä aiheutuneista kustannuksista. Mikäli lokitietojen selvityspyyntöä ei hyväksytä, niin annamme siitä sinulle todistuksen perusteluineen.